St. Matthias - Apostle chosen to take the place of Judas among the "Twelve."