St. Francis di Girolamo - 18th c. Jesuit known as the "Apostle to Naples."